faq

FAQ’s over:

rugpijn
hernia
RSI
hoofdpijn
duizeligheid
whiplash

Doet OrthoManuele behandeling pijn?
OrthoManuele behandeling kan pijnlijk zijn op plaatsen die al pijnlijk zijn. De pijn ontstaat dan door het geleidelijk duwen op geirriteerd spier of bindweefsel.
Er wordt niet gerukt of getrokken aan de mensen.

Wat zijn de risico’s van OrthoManuele behandeling?
Bij gezonde mensen zijn er geen risico’s aan verbonden. Toch zijn er situaties waarbij het onverstandig is een OMG behandeling te ondergaan (zie bijĀ indicaties & contraindicaties).

Wanneer verbeteren de klachten?
Er zijn 2 tot 6 behandelingen nodig en in de regel een controlebehandeling na 3 maanden. Klachten kunnen vanaf de eerste behandeling verbeteren. Of de klachten blijvend verbeterd zijn is pas 4-12 weken (afhankelijk van de klacht en omstandigheden) na de laatste behandeling vast te stellen.

Waarom is OrthoManuele Geneeskunde alternatief?

– het verklaringsmodel voor de OrthoManuele Geneeskunde (scheef, slecht funktionerend, uit balans) verstaat zich slecht met de gangbare taal binnen het medisch denken.
– In 1990 verscheen het promotieonderzoek van Keizer en Alberts, waarbij de onderzoekers verbetering vonden bij ruim tweederde van de 2000 ondervraagde patienten. Er is echter nog meer onderzoek nodig. Samen met het EMGO Instituut van de VU is in 2002 een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om een zogenaamde Randomized Clinical Trial (RCT) te houden.
– er zijn meer dan 50 praktijken OMG in Nederland. Door de grote toestroom van patienten en de goede resultaten was de noodzaak tot wetenschappelijk onderzoek niet zo groot.

rugpijn

Wie krijgen er rugklachten?
Dat is niet te voorspellen. Wel zijn er duidelijke risicofactoren.
– zittend bestaan
– weinig beweging
– stress, waardoor een verhoogde spierspanning
– slechte algemene conditie

Wat veroorzaakt eigenlijk de pijn in de rug?
Er zijn verschillende structuren in de rug die pijn kunnen doen; laten we er eens een paar de revue laten passeren:
– de tussenwervelschijf
– de grote rugspieren of de buikspieren
– de kleine ruspieren die uw rug stabiliseren
– de pezen en de ligamenten (bindweefsel dat de rug stabiliteit geeft)
– de facetgewrichten (de kleine gewrichten tussen de wervels)
– zenuwen en zenuwweefsel
Klinisch is moeilijk vast te stellen welke structuur de pijn geeft, het is zelfs zo dat er meestal meerdere structuren tegelijk bij de pijn betrokken zijn. Bijvoorbeeld: als u zich vertilt en een tussenwervelschijf beschadigt, verkrampen meteen de spieren in uw rug om u te beschermen tegen verder onheil. Die spieren gaan in de loop van de tijd pijn doen. Misschien komt u zelfs wel wat scheef te staan. U krijgt nu ook op andere plaatsen last, want uw spieren zijn verkrampt en u staat scheef. U begon met een klein akkevietje, maar uiteindelijk doen er steeds meer structuren in de rug mee, en achteraf is niet meer te achterhalen hoe het ooit begon.
Rugpijn zonder duidelijke oorzaak noemen we “aspecifieke lage rugpijn”

Dan heeft het dus geen zin om naar de oorzaak van rugpijn te zoeken?

Toch wel: je kunt bijvoorbeeld vaak iets zeggen over een uitlokkend moment: “ik bukte en voelde een knak”. Het is belangrijk dit te weten, om te voorkomen dat het in de toekomst opnieuw optreedt. En je kunt kijken naar de risicofactoren in je leven, en daar zo nodig iets aan veranderen.
Maar het is niet zinnig om je bij aspecifieke lage rugpijn op een oorzaak te blijven richten “omdat er toch iets moet zijn dat de pijn veroorzaakt”.
Het is effectiever om te kijken naar de beste strategie: “Hoe kom ik hier van af”, in plaats van “wat is het precies?”

Wat doet OrthoManuele Geneeskunde bij lage rugpijn?
We mobiliseren de wervels uitgaande van de afwijkingen van de symmetrie en daarmee doorbreken we op allerlei nivo’s de vicieuze cirkel: de pijn wordt minder, de bewegelijkheid neemt toe, de verkramping neemt af, het bewegingspatroon normaliseert.

hernia

Hoe ontstaat er pijn in het been bij een hernia?
Tussen uw wervels zitten zachte bewegelijke schijven: de tussenwervelschijven. Als hier een uitstulping ontstaat kan deze drukken op de uittredende zenuw die naar het been gaat. U heeft dan (heftige) pijn in het been. Overigens hoeft u dan geen rugpijn te hebben.

Hoe werkt OrthoManuele Geneeskunde bij een hernia?
Bij OrthoManuele Geneeskunde werken we op de onderlinge stand en functie van de wervels.
U kunt zich voorstellen dat een kleine verandering in de stand of de functie tot drukveranderingen in de tussenwervelschijf kan leiden. De uitstulping kan daardoor veranderen, waardoor de zenuwwortel net vrij komt en de pijn verdwijnt.
Uiteraard moet er daarna nog gewerkt worden aan verdere consolidatie.

Ik heb pijn in mijn been, en toch zegt de huisarts dat ik geen hernia heb. Hoe kan dat?

Er zijn verschillende manieren waardoor beenklachten vanuit de rug kunnen ontstaan.
1- Pijn in het been kan ontstaan doordat in de rug een zenuwwortel in de knel zit (radiculaire pijn). De zenuw loopt door een nauwe opening en kan daarin gemakkelijk worden afgekneld, bijvoorbeeld door een uitstulpende tussenwervelschijf (zoals bij een hernia) of bijvoorbeeld een vernauwing van die opening (foramen intervertebrale).
2- Een afwijking in de rug leidt tot een bewuste of onbewuste verandering in het bewegen om zo min mogelijk klachten te hebben. Dat kan leiden tot overbelasting van structuren elders, bijvoorbeeld in een been.
3- Pijnprikkels kunnen op andere plaatsen worden gevoeld als waar ze vandaan komen.
Bijvoorbeeld een ontstoken galblaas geeft pijn in de schouder, een hartinfarct geeft uitstralende pijn aan de binnenzijde van de linkerarm. We noemen dit geprojecteerde pijn (referred pain): de hersenen kunnen pijn aan de binnenzijde van het lichaam niet goed lokaliseren, en projecteren deze als het ware op de huid.
Zo kan pijn in het been worden gevoeld terwijl er alleen in de rug iets aan de hand is (pseudo-radiculaire pijn). Deze pijn kan erg heftig zijn, en soms is het lastig te onderscheiden van de pijn die wij kunnen ervaren bij een hernia.

Mag je OrthoManuele Geneeskunde toepassen bij een hernia?
Huisartsen, neurologen en neurochirurgen staan soms sceptisch tegenover onze behandeling bij een hernia.
Wij zijn van mening dat OrthoManuele Geneeskunde bij een hernia verantwoord is, mits omgeven met de nodige voorzorgsmaatregelen en mits zacht uitgevoerd.
Binnen 2 tot 3 behandelingen moet er resultaat zichtbaar of voelbaar zijn.
Zo niet dan volgt door- of terugverwijzing neurologie.

RSI

Wat is RSI
RSI (repetitive strain injury) is een verzamelnaam voor klachten, symptomen en syndromen die voorkomen in bovenrug, nek- en schoudergebied, armen, ellebogen, polsen, handen en vingers.
Onlangs is RSI herdoopt in CANS, wat staat voor “Complaints of Arm, Neck and/or Shoulder”.
In feite is dat ook een zuiverder naam, er wordt immers een symptomencomplex beschreven.
Wij houden nog even de oude naam aan.
RSI wordt gekenmerkt door een verstoring van de balans tussen belasting en belastbaarheid. De klachten hebben vaak een mechanische oorzaak: repeterende bewegingen, een langdurige statische houding of een combinatie van beide. Daarnaast kunnen persoonsgebonden en werkgebonden factoren een belangrijke rol spelen bij het ontstaan, verergeren of het instandhouden van RSI.

Hoe werkt OrthoManuele Geneeskunde bij RSI?
Bij veel van onze RSI patienten vinden wij bij onderzoek stoornissen in stand of beweeglijkheid in de pols of elleboog, maar ook van de gewrichten in het gebied van de nek, het bovenste deel van de borstwervelkolom, eerste en tweede rib, soms schouder en schouderdak.
Deze afwijkingen kunnen gerelateerd zijn aan de stand van het bekken. Behandeling hiervan geeft een grote verbetering van de klachten, vooral als we dit ondersteunen met gerichte huiswerkoefeningen.

hoofdpijn

Hoofdpijn kan vele oorzaken hebben. U moet dus ook zeker uw huisarts raadplegen.

Volgens mijn huisarts heb ik spanningshoofdpijn. Heeft het dan nog zin een OMG arts te bezoeken?
Bij spanningshoofdpijn gaan de gedachten al gauw uit naar psychologische spanning. Dat kan zeker mede een oorzaak zijn: door de druk der dingen krijgen de meeste mensen een hogere spierspanning, en dus een grotere kans op hoofdpijn.
Maar een verhoogde spierspanning kan ook ontstaan of verergeren door een functiestoornis in de nek of slecht functionerende borstwervels.
In dat geval kan consultatie van een OMG arts zeer zinvol zijn.

Heeft OMG zin bij migraine?
Er zijn bepaalde typische afwijkingen in de nek die vaak gezien worden bij migraine. Vaak is er dan ook een relatie met de ademhaling.
In zo’n geval kan OrthoManuele Geneeskunde goed helpen.

Voor beide situaties geldt: het resultaat kan snel bereikt zijn, maar kan ook even op zich laten wachten. Soms zijn onderhoudsoefeningen nodig om het bereikte resultaat te behouden.

duizeligheid

Duizeligheid is een verzamelnaam voor uiteenlopende vormen van onvast-zijn, zoals draaiduizeligheid, zweverigheid, licht gevoel in het hoofd en balansstoornis. Het optreden van duizeligheid kan vele oorzaken hebben.
Het is belangrijk dat u eerst uw huisarts raadpleegt.

OrthoManuele Geneeskunde bij duizeligheid: hoe werkt dat?
De bovenste nekwervels vervullen een belangrijke funktie bij het evenwicht: er is aangetoond dat veel informatie uit dit gebied naar de kleine hersenen gaat, die helpen onze fijne motoriek en ons evenwicht te regelen.
Daarnaast hebben de bovenste nekwervels een grote invloed op het autonome zenuwstelsel, en daarmee ook op duizeligheid en/of oorsuizen.
Sommige vormen van duizeligheid kunnen dus met de nek te maken hebben.
Aanwijzingen daarvoor kunnen zijn:
– de duizeligheid begon kort na een verdraaiing van de nek
– de duizeligheid gaat gepaard met nekpijn
– de duizeligheid treedt op bij bepaalde bewegingen van de nek.
In principe spreken we bij duizeligheid twee of drie proefbehandelingen af. Daarna kunnen we een uitspraak doen over het te verwachten resultaat.

whiplash

Wat is een whiplash?
Aanvankelijk werd de term whiplash gereserveerd voor een trauma waarbij het hoofd eerst naar achteren en daarna naar voren zwiept, zoals een zweep dus. Meest voorkomende oorzaak is de kop-staartbotsing.
Gaandeweg is het begrip echter vervaagd, en worden allerlei traumatische letsels van de cervicale wervelkolom waarbij niets gebroken is onder de verzamelnaam whiplash injuries geschaard. Dit kan soms verwarrend zijn.

Waardoor ontstaan dan de klachten?
De klachten ontstaan door de snelle ongecontroleerde beweging van de nek. Daarbij treden er twee fenomenen op, waarvan het belang door de diverse medische disciplines zeer verschillend wordt ingeschat:
– er ontstaat rek op het verlengde merg. Hierdoor kunnen microscopisch kleine bloedingen in het ruggemerg of in de hersenstam onstaan. Dit levert allerlei klachten op: vermoeidheid, concentratievermindering, achteruitgang van het geheugen, duizeligheid, kortom een scala van neurologische klachten.
– er ontstaat een biomechanische verstoring in de functie van de nek. Klachten die hieruit voortkomen zijn: nekpijn, vermoeide nek, hoofdpijn, misselijkheid, maar ook vermoeidheid, concentratiestoornissen.
U ziet: de klachten van biomechanische aard vallen voor een deel samen met de neurologische klachten.

Wat kan OrthoManuele Geneeskunde doen bij een whiplash?

Als de klachten vooral van neurologische aard zijn kan OrthoManuele Geneeskunde niet zo veel bieden. Het zenuwweefsel heeft tijd nodig om te herstellen van de klap.
Bij een biomechanische verstoring kunnen we zeer effectief zijn.
Het probleem bij een whiplash is dat meestal niet met zekerheid te zeggen is welke structuur is aangedaan.
Juist omdat het natuurlijk beloop van een whiplash zo grillig is, is het voor ons ook moeilijk te zeggen in welke mate onze behandeling zal bijdragen aan het herstel.
Meestal zullen we 3 tot 5 proefbehandelingen doen, dan moet er een duidelijk waarneembaar resultaat zijn.

letselschade
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het resultaat van de behandeling van whiplash vaak negatief beinvloed wordt door juridische claims en beroepsprocedures. Sommige behandelcentra weigeren in deze fase patienten. Wij doen dit niet, maar wilen wel op de hoogte zijn van het bestaan van lopende procedures.