Privacyreglement

Ik zal, wat ik bij de uitoefening van mijn beroep ook zal horen of zien, of ook daarbuiten over het leven van mensen te weten kom aan dingen die nooit bekend mogen worden, het stilzwijgen bewaren en het beginsel hooghouden dat de dingen die mij zo bekend worden vallen onder de plicht van geheimhouding.

Aldus Hippocrates, plm 400 jaar voor Christus in zijn eed. Mocht u de volledige eed nog eens na willen lezen: zeker de moeite waard!
Het is na Hippocrates niet zo gebleven: op de markten van de middeleeuwen werd over privacy en beroepsgeheim heel anders gedacht, denkt u eens aan de fraaie speelfilm The Physician.
Maar nu, na bijna 2500 jaar zijn we weer terug bij Hippocrates: het beroepsgeheim en de privacy zijn niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg.
Met het grote verschil dat de op ethische principes gebaseerde eed heeft plaatsgemaakt voor juridische regels die rechten en plichten regelen. Deze zijn vervat in twee wetten: de WGBO uit 1994 en de AVG van 25 mei 2018.

Wettelijk kader anno nu.
In de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) wordt van alles over de relatie arts-patient geregeld, waaronder het beroepsgeheim en de privacy. Daar is dus al meer dan 20 jaar ervaring mee.
De recent ingevoerde Algemene Verordening Gegevensbescherming is voortgekomen uit een toenemende behoefte aan privacy in een zich digitaliserende wereld. De verordening legt verplichtingen op aan allen die met gegevens van anderen werken en geeft rechten aan hen wiens gegevens het betreft.
De AVG verplicht ons onder andere een privacyreglement op onze site te zetten. In dit privacyreglement beschrijven wij de wijze waarop wij in onze praktijk met privacy en beroepsgeheim omgaan.

Onze praktijk
Wij hebben in het COMG diverse persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bv. registratie BSN), voor wetenschappelijk onderzoek, voor onderwijs of voor onze online agenda.
Naast persoonsgegevens hebben we ook medische gegevens. Deze worden veilig bewaard. En soms gedeeld. Bij het delen van medische gegevens met anderen kunt u denken aan het informeren van uw huisarts, uitwisseling met medebehandelaren, waarneming tijdens vakantie of afwezigheid door externe artsen of de artsen in het COMG, en bij eventuele doorverwijzing voor vervolgbehandeling. Hoe we dit geregeld hebben leest u hieronder.

Onze plichten:
Het COMG is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die uit deze verantwordelijkheid voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
– Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: zorgverlening, doelmatig beheer en beleid, en voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.
– Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
– U wordt op de hoogte gesteld als wij persoonsgegevens van u willen delen met anderen. Zie ook onder het kopje ‘uitwisseling gegevens’ hieronder.
– Alle medewerkers binnen onze praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
– Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
– Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe minimaal 15 jaar.

Uw rechten:
U heeft de volgende rechten:
– Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
– Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
– Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
– Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
– Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
– Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan ons. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
De Wet Geneeskundige BehandelOvereenkomst (WBGO) beschouwt de patient als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen.

Uitwisseling gegevens
Wij vinden het een goede gewoonte om uw huisarts bericht te sturen wanneer u zich met een hulpvraag bij ons heeft gemeld, en wanneer de behandeling is afgerond (een ontslagbrief).
Soms is het noodzakelijk om informatie over u uit te wisselen met andere behandelaars. U moet dan denken aan bedrijfsarts, huisarts, sportarts, e.d.
Bent u tijdens onze afwezigheid bij onze waarnemer geweest, dan stuurt deze op zijn beurt een waarneembericht naar ons. Zo weten wij met welke klachten u bij onze waarnemer bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.
In het COMG heeft u een vaste arts. U kunt bij diens afwezigheid ook een afspraak met de andere arts hebben. Ook deze heeft voor dat moment toegang tot uw medische informatie.
Wij doen mee aan wetenschappelijk onderzoek en leveren daarvoor geanonimiseerde gegevens aan de onderzoeker (VU-EMGO).
In al deze hierbovengenoemde situaties vragen wij u vooraf om uw toestemming.
Die mag u ten allen tijde weigeren, of intrekken. Uw toestemming (of niet) leggen wij vast in uw dossier.

Overdracht van uw dossier
U mag ten allen tijde een andere arts kiezen. Het is dan belangrijk dat de nieuwe arts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patientendossier. Het is gebruikelijk dat wij een copie van dit dossier overdragen aan uw nieuwe arts. Wij bespreken dat met u en vragen uw toestemming daarvoor. U mag dat weigeren.
Uw originele dossier blijft in ons bezit. Uiteraard heeft u recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. U dient ons een redelijke termijn te geven om dat voor u klaar te maken.

Heeft u vragen over bovenstaande onderwerpen? Dan nodigen wij u uit met ons hierover in gesprek te gaan.

19 mei 2018, aangepast 19-3-2020